Informacja prasowa po wspólnym posiedzeniu Komitetów ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej oraz Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza po raz kolejny apeluje do rządu, by bronił interesów gospodarczych kraju w związku z propozycjami zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wprowadzenia restrykcyjnych ograniczeń emisji dwutlenku węgla po 2020 roku. Dziś podczas obrad członkowie obu komitetów przyjęli wspólne stanowisko w sprawie propozycji dotyczących zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2013-03-25, 01:56

W czasie debaty jednoznacznie negatywne oceniono propozycje niektórych państw unijnych, by po 2020 roku znacząco zredukować emisje CO2. Protestujemy przeciwko grożącym zwiększeniom obciążeń działalności podmiotów gospodarczych w Polsce kosztami ze skutków prowadzonej polityki klimatyczno -energetycznej UE. KIG wzywa rząd do uruchomienia w strukturach UE procedur rozliczenia z wykonania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu 3x 20 przez poszczególne kraje wspólnoty i weryfikacji nieskutecznych mechanizmów wsparcia produkcji z OZE oraz odrzucenia tzw. technologii wychwytywania, transportu geologicznego magazynowania dwutlenku węgla.

Apelujemy o otwartą politykę informacyjną, takiej która uwzględni rzeczywiste koszty i efekty, jakie niesie wsparcie OZE i  uświadomi obywatelom ich udział w kosztach prowadzonej polityki klimatyczno energetycznej.

Postulujemy również do rządu o rychłe opracowanie polityki - doktryny polityki energetycznej państwa, aby spełniając konstytucyjną powinność, dostosować ją do rzeczywistego stanu rzeczy / strategia z 2009 roku odbiega znacząco od obecnego stanu rzeczy wskutek wymuszeń UEi radykalnych zmian w otoczeniu zewnętrznym Polski i UE/. KIG uważa, że zmiana gospodarki UE w stronę gospodarki niskoemisyjnej do roku 2030

i dalej do roku 2050 muszą nastąpić. Powinny jednak być realizowane z dokładnym oszacowaniem skutków w skali poszczególnych państw wspólnoty, z poszanowaniem ich prawa do stanowienia ich własnego "energy mix", bez sankcji za wybory strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego, wynikające z uwarunkowań posiadanych zasobów naturalnych, które pozwolą a utrzymanie konkurencyjności ich gospodarek na światowym rynku.

Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, aby podstawowym celem unijnej, a więc i naszej polityki klimatyczno-energetycznej było :

po pierwsze priorytetowe traktowanie działań dla podwyższenia efektywności energetycznej gospodarki z dążeniem, aby zmniejszyć koszty zewnętrzne użytkowania energii o 50%

po wtóre zmniejszenie zależności od importu węglowodorów z krajów niestabilnych politycznie o 50%

po trzecie zwiększenia skuteczności działań dla możliwości pozyskania innowacyjnych technologii, maszyn i urządzeń przede wszystkim z obszaru UE

Już od początku ubiegłego roku  Krajowa Izba Gospodarcza na podstawie zleconego opracowania, wykonanego przez EnergSys S.A. w W-wie, wzywała rząd do odrzucenia

tzw. propozycji UE "Energy Roadmap 2050" a dziś wzywa do daleko idącej ostrożności wobec prób wprowadzenia jej filozofii pod innym tytułem także w pracach konsultacyjnych prowadzonych w Polsce.

„Powód jest oczywisty” – podkreśla Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Oszacowane koszty i skutki wprowadzenia powodowałyby istotne pomniejszenie PKB, utratę rentowności wielu branż gospodarki, w tym hutnictwa, branży chemicznej, producentów wyrobów papierowych, czy AGD, z zagrożeniem ich wyprowadzenia z Polski,

a stąd utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy”.

Warszawa, 20 marca 2013 r.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy